Actualité

Gréngschnëtt Sammelstell / Dépôt pour déchets de verdure

​Heimatter wëll d'Gemengeverwaltung Iech informéieren dat d'Sammelstell fir den Gréngschnëtt:

41 route de Diekirch, Bettendorf

ab en Méindeg den 20.04.2020 erem op ass.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Par la présente, l'administration communale vous informe que le dépôt pour déchets de verdure:

41, route de Diekirch, Bettendorf

sera de nouveau ouvert à partir du lundi le 20.04.2020.